Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z usługi polegającej na najmie urządzenia (fotobudki) będącego własnością Wynajmującego.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom / Najemcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Poprzez fakt korzystania z Usługi Użytkownik / Najemca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 2. Definicje

 

§ 3. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

 1. Użytkownik / Najemca będący osobą fizyczną może korzystać ze Strony internetowej pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik / Najemca może korzystać ze Strony internetowej za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Najemcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu kontaktowym.
 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika / Najemcy nazwy Wynajmującego, materiałów oraz innych niż materiały składników Strony internetowej (w tym elementów graficznych) jest zabronione, a korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego lub uprawnionych podmiotów trzecich.

 

§4. Dokonywanie rezerwacji i wynagrodzenie wynajmującego

 1. Najemca ma możliwość dokonywania rezerwacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego
 2. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie wyboru pakietu z oferty Wynajmującego, dostępnego na stronie internetowej rezerwację uważa się za dokonaną po potwierdzeniu dostępnego terminu przez Wynajmującego oraz wpłacie przez Najemcę zadatku w wysokości 20% całości kwoty należności za wynajem fotobudki (cena ustalana na podstawie wyboru jednego z dostępnych na stronie internetowej pakietów lub wyceny indywidualnej). Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto 45 1050 1269 1000 0092 6258 8453. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem warunków rezerwacji.
 3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Najemcę lub telefonicznie.
 4. Pozostałą część (w stosunku do zadatku) kwoty należnej za wynajem (80% całości kwoty) obliczanej na podstawie wyboru jednego z pakietów dostępnych na stronie internetowej Najemca powinien wpłacić na konto bankowe lub gotówką najpóźniej w dniu dostarczenia fotobudki Najemcy.
 5. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dojazdu do Najemcy, są kosztami dodatkowymi w stosunku do wynagrodzenia za wynajem fotobudki i ustalane są odrębnie. Orientacyjne koszty dodatkowe (cenniki) wskazane w zdaniu wcześniejszym podane są na stronie internetowej.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany kwot przysługujących mu z tytułu wynagrodzenia za wynajem fotobudki. Postanowienie to nie dotyczy rezerwacji już dokonanych przez Najemcę i potwierdzonych przez Wynajmującego.
 7. Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie fotobudki z przyczyn leżących po stronie Najemcy np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu miejsca dostarczenia.
 8. Usługa realizowana jest tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania fotobudki w czasie trwania wynajmu odpowiada Najemca, w tym również za braki gadżetów tematycznych po zakończeniu najmu.

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamację można składać w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres Najemcy, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Najemcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Najemca zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Najemca może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej, nie później niż siedem dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi z wykorzystaniem fotobudki .
 2. W przypadku otrzymania przez Wynajmującego przedmiotowego oświadczenia w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem uzgodnionego świadczenia usługi z wykorzystaniem fotobudki – Wynajmujący zatrzyma otrzymany zadatek.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź niewykonania umowy usługi z wykorzystaniem fotobudki z winy Wynajmującego, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Najemcy wpłaconego zadatku.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy rezerwacji dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.